Algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden Rtl7dartsreizen.nl

Inhoud
ARTIKEL 1 – Inleidende bepalingen
ARTIKEL 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst
ARTIKEL 3 – Betaling
ARTIKEL 4 – Reissom
ARTIKEL 5 – Informatie
ARTIKEL 6 – Reisbescheiden
ARTIKEL 7 – Wijzigingen door de reiziger
ARTIKEL 8 – In-de-plaatsstelling
ARTIKEL 9 – Annulering door de reiziger
ARTIKEL 10 – Opzegging door Sportreizen.com
ARTIKEL 11 – Wijziging door Sportreizen.com
ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid en overmacht
ARTIKEL 13 – Hulp en bijstand
ARTIKEL 14 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Sportreizen.com
ARTIKEL 15 – Verplichtingen van de reiziger
ARTIKEL 16 – Rente en incassokosten
ARTIKEL 17 – Klachten

ARTIKEL 1 – Inleidende bepalingen
1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaanonder:
Sportreizen.com: Sportreizen.com (handelsnaam vallend onder Voetbalreizen.com BV), zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63829991.
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Sportreizen.com, zoals op het moment van het sluiten
van de Reisovereenkomst gepubliceerd op de website van Sportreizen.com (www.sportreizen.com)
Reiziger:
a. de wederpartij van Sportreizen.com,of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot
Sportreizen.com isovergedragen.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Sportreizen.com zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het
verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een
periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel
van de reisuitmaakt.
Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur en zaterdag van 10:00 – 16:00 uur, uitgezonderd
erkende feestdagen.
2. Deze reisvoorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle
reisovereenkomsten.
Sportreizen.com kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op
overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de
publicatie wordt vermeld. Voor zover deze reisvoorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden, prevaleert
het bepaalde in deze reisvoorwaarden.
3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing,
inclusief BTW.
4. Onder de aanduiding “Europa en de Middellandse Zeelanden” wordt verstaan: het
Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira,
Azoren) eilanden, resp. alle landen in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse
Zee.
Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1. Herroeping aanbod
Het aanbod van Sportreizen.com is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens
correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.
2. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Sportreizen.com niet. Dergelijke
fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de
gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten
zijn.
3. Informatieplicht reiziger
a. De reiziger verstrekt Sportreizen.com voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens
omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de
uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon
en E-mailadres.
b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem
aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door
Sportreizen.com. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door
Sportreizen.com van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt
(worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
4. Aanmelder
a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de
aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
overeenkomstvoortvloeien.
b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Sportreizen.com verloopt
uitsluitend via de aanmelder.
c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
5. Gegevens en voorbehouden inpublicatie
a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Sportreizen.com maken de hierin
opgenomen gegevens mede deel uit vande
overeenkomst.
b. Indien Sportreizen.com algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het
programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden
de voor de reiziger meest gunstigebepalingen.
6. Vertrek- enaankomsttijden
Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld
in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Sportreizen.com kan hier alleen binnen
redelijke grenzen en alleen indien handhaving van deze tijden redelijkerwijs niet van
hem kan worden gevergd van afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van
toepassing.
8. Luchtvaartmaatschappij
Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra
deze bij Sportreizen.com bekend is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij
boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.
7. Informatie van derden
Sportreizen.com draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s,
folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder
verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 3 – Betaling
1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de
totale overeengekomen reissom te wordenvoldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek zijn betaald. Bij niet tijdige betaling
is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Sportreizen.com schriftelijk op gewezen en heeft dan
alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan
uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Sportreizen.com heeft het
recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen
van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgeldenverrekend.
3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet
terstond de gehele reissom wordenvoldaan.

ARTIKEL 4 – Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn
begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in
verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van
publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de
aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden
verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst.
Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de
reiziger door Sportreizen.com of door derden worden verleend, zoals
verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden
geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en
reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
2. Behoudens bij verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de
vervoerskosten, zal de prijs niet door Sportreizen.com worden verhoogd.
3. Indien zich onverhoopt een prijsverhoging voordoet als in het vorige lid bedoeld, dan zal
Sportreizen.com de reiziger op duidelijke wijze specificeren hoe de prijsverhoging is berekend.
4. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij
moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de
mededeling van deverhoging.
5. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Sportreizen.com het recht de overeenkomst op te
zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de
mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding
of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.
Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 5 – Informatie
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege Sportreizen.com algemene op de
Nederlandse nationaliteit afgestemdeinformatie
betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de
reiziger worden verstrekt. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken
autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek
na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig
(geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn
rekening, tenzij Sportreizen.com heeft toegezegd voor dat document te zullen
zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of Sportreizen.com tekort is geschoten in zijn in
het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde
documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar
toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van
inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groenekaart.
4. Door of vanwege Sportreizen.com zal de reiziger informatie worden verstrekt over
de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een
reisverzekering.

ARTIKEL 6 – Reisbescheiden
1. Sportreizen.com stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 5 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van
de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Sportreizen.com kan worden gevergd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 3 werkdagen voor vertrek noggeen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit
onverwijld bijSportreizen.com.
3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Sportreizen.com aan wanneer en
op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze
niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Sportreizen.com.
4. De reiziger dient de reisbescheiden na ontvangst zorgvuldig te controler
Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 8 – In-de-plaatsstelling
1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een
ander. Daarvoor gelden de volgendevoorwaarden:
− de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
− het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat
de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
− en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich
niet tegen dezein-de-plaatsstelling.
2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk
tegenover Sportreizen.com voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van
de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigingen communicatiekosten en de
eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9 – Annulering door de reiziger
1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, blijft de reiziger de volledige reissom aan
Sportreizen.comverschuldigd.
2. Indien en voor zover de door de annulering door Sportreizen.com geleden schade (geleden verlies en gederfde
winst) echter kleiner blijkt te zijn dan voornoemde reissom, dan zal Sportreizen.com, na ontvangst van de
reissom en de berekening van haar schade, het verschil tussen de reissom en de schade aan de reiziger
restitueren. Restitutie van het deel van de reissom dat ziet op de vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk.
Indien de overeenkomst vanaf 5 dagen voor vertrek wordt geannuleerd, vindt geen restitutieplaats.
3. Een annulering dient schriftelijk (waaronder per e-mail) aan Sportreizen.com te worden doorgegeven.
Sportreizen.com zal binnen een werkdag de annulering bevestigen.
4. De reiziger kan tot 5 dagen voor vertrek bij Sportreizen.com vragen om een schatting van het bedrag dat na
annuleren van de overeenkomst waarschijnlijk kan worden gerestitueerd overeenkomstig lid 2 van dit artikel.

ARTIKEL 10 – Opzegging door Sportreizen.com
1. Sportreizen.com heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens
gewichtigeomstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van
zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Sportreizen.com aan de
overeenkomst in redelijkheid niet kan wordengevergd.
3. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een
gewichtige omstandigheid. Een wijziging in het moment waarop de sportwedstrijd(en)
plaatsvindt/plaatsvinden (waaronder afgelasting) waarvoor, als onderdeel van de reisovereenkomst, door
Sportreizen.com aan de reiziger toegangskaarten zijn verschaft, kan een gewichtige omstandigheid zijn.
Sportreizen.com zal in een dergelijk geval altijd eerst, overeenkomstig artikel 11, trachten de reisovereenkomst
tewijzigen.
4. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit
voortvloeiende schade voor rekening van dereiziger.
5. Indien de oorzaak van de opzegging aan Sportreizen.com kan worden toegerekend, komt de hieruit
voortvloeiende schade voor rekening van Sportreizen.com. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van
artikel 12.
6. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Sportreizen.com kan worden
toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
7. Indien Sportreizen.com door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag
van diebesparing
Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 11 – Wijziging door Sportreizen.com
1. Sportreizen.com heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige
omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de
reiziger mee, nadat Sportreizen.com van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt
hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
2. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
3. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen
indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
4. Indien Sportreizen.com door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag
van diebesparing.
5. In geval van wijziging doet Sportreizen.com de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij
binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
6. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve
accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de
volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
– de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
– de aard en klasse van deaccommodatie;
– de faciliteiten die de accommodatie verderbiedt.
– de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door
Sportreizen.com schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
7. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af
te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het
alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1
werkdag).
8. Bij afwijzing heeft Sportreizen.com het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Sportreizen.com moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na
ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur
(1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de
reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd
zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.
9. Indien de oorzaak van de wijziging aan Sportreizen.com kan worden toegerekend, komt de hieruit
voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Sportreizen.com. Of zulks het geval is, wordt bepaald
aan de hand van artikel 12.
10. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de
hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
11. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Sportreizen.com kan
worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
12. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de
overeenkomst betrekking heeft (zoals de te bezoeken sportwedstrijden), niet kan worden verleend,
zorgt Sportreizen.com ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op
continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
13. Sportreizen.com is, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 4, verplicht de reiziger
te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de
vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben
geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.
Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 12 – Aansprakelijkheid en overmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is Sportreizen.com verplicht tot uitvoering van de
overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs
mochthebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht
daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Sportreizen.com
onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te
vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Sportreizen.com is toe te rekenen noch aan de
persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de
reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of
niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de
levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een
gebeurtenis die Sportreizen.com of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering
van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke
zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan
overmacht als bedoeld in lid 4 van ditartikel.
4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van
de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet
konden wordenvermeden.
5. Een wijziging in het moment waarop de sportwedstrijd(en) plaatsvindt/plaatsvinden (waaronder afgelasting)
waarvoor, als onderdeel van de reisovereenkomst, door Sportreizen.com aan de reiziger toegangskaarten zijn
verschaft, wordt, behoudens tegenbewijs door de reiziger, vermoed niet aan Sportreizen.com toegerekend te
kunnenworden.

ARTIKEL 13 – Hulp en bijstand
1. Sportreizen.com is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de
reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs
mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Sportreizen.com, indien de
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Sportreizen.com tot verlening van hulp en bijstand
slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor
rekening van dereiziger.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond
van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch
aan de reiziger noch aan Sportreizen.com zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen
schade. Voor Sportreizen.com bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor
de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.
Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 14 – Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Sportreizen.com
1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een
uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of
toestaat, is de aansprakelijkheid van Sportreizen.com dienovereenkomstig uitgesloten
of beperkt.
b. Sportreizen.com is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade
heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals
bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
2. Indien Sportreizen.com jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van
reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom.
3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van
Sportreizen.com voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten
hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Sportreizen.com. In dat geval is
zijn aansprakelijkheidonbeperkt.
4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid
van Sportreizen.com gelden ook ten behoeve van werknemers van Sportreizen.com, het
boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of
wet dituitsluit.

ARTIKEL 15 – Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Sportreizen.com ter bevordering van een
goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde
gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
2. Voor zover de reisovereenkomst de reservering/aankoop van toegangskaarten omvat die zijn gebonden aan
bepaalde data en (aanvangs)tijdstippen, is het de eigen verantwoordelijkheid van reiziger de betreffende data
en tijdstippen in acht te nemen en ruim voor het op de toegangskaart vermelde aanvangstijdstip op de
betreffende locatie te verschijnen. Tenzij het vervoer van de accommodatie naar de betreffende locatie door
Sportreizen.com is georganiseerd, komen eventuele vertragingen in het verkeer voor risico vanreiziger.
3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te
beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in
artikel 17 lid 1 te voldoen.
4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de
terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van Sportreizen.com te vergewissen
van het exacte tijdstip vanvertrek.

ARTIKEL 16 – Rente en incassokosten
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Sportreizen.com heeft voldaan, is over
het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 %
van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde
bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.
Sportreizen.com te Arnhem, Nederland

ARTIKEL 17 – Klachten
1. a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo
spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger
zich – in deze volgorde – melden bij de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of
bereikbaar is, Sportreizen.com. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit
van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Sportreizen.com.
b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Sportreizen.com voor een adequate
mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen
(klachtrapport).
c. Sportreizen.com zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de
contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
d. De communicatiekosten worden door Sportreizen.com vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet
hadden behoeven te wordengemaakt.
e. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of
Sportreizen.com daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele
recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
2. a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de
genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij
Sportreizen.com. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze
binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de
klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Sportreizen.com niet in behandeling
genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Sportreizen.com geeft de reiziger hierover
schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
d. Sportreizen.com zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk (waaronder
uitdrukkelijk begrepen per e-mail) een inhoudelijke reactie geven.
3. Indien de klacht ook na de onder in het vorige lid sub d bedoelde reactie van Sportreizen.com niet bevredigend
is opgelost, kan de reiziger de zich beroepen op de geschillenregeling als bedoeld in artikel 15 Algemene
Voorwaarden.